Ostatné

Všeobecné obchodné podmienky služby Gastrojob.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť MASCOTT, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica IČO : 46 039 694, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19811/S ( ďalej aj ako „ Prevádzkovateľ“) je výhradne oprávnená ponúkať inzertný a reklamný priestor a iné služby na verejne prístupnej internetovej doméne www.gastrojob.sk (ďalej aj ako „Webstránka“).

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky služby Gastrojob.sk („VOP Gastrojob.sk“) upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a tretími osobami, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje rôzne služby na Webstránke. VOP Gastrojob.sk sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Zamestnávateľom a v aktuálnom znení sú zverejnené na Webstránke.

3. Pojem Služby označuje súhrnne rôzne plnenia podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa ako napr. poskytovanie priestoru na zverejňovanie ponúk práce alebo pomoc pri hľadaní práce.

4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.

A: Záujemcovia o prácu
II. Služby pre Záujemcov o prácu

1. Záujemcom je fyzická osoba, ktorá si hľadá prácu pomocou Služieb na Webstránke. Služby pre Záujemcov sú bezplatné a na ich využívanie sa vyžaduje registrácia pomocou ľubovoľného emailu a hesla.

2. Službami pre Záujemcov sú najmä:

 • vytvorenie životopisu podľa šablóny a jeho zaradenie do databázy Záujemcov (ďalej aj ako „Databáza“)
 • zaradenie životopisu (bez šablóny) do Databázy
 • doručovanie upozornení na pracovné ponuky podľa kritérií zadaných Záujemcom ( ďalej aj ako „Agent“) ; táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky
 • prezeranie ponúk práce zverejnených Zamestnávateľmi na Webstránke (ďalej aj ako „Ponuky práce“) ; táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky
 • možnosť poslať odpoveď na Ponuku práce prostredníctvom Webstránky (ďalej aj ako „ Reakcie“); táto Služba je prístupná všetkým návštevníkom Webstránky
 • sprístupnenie a poskytnutie životopisu Zamestnávateľom prostredníctvom počítačovej siete,
 • zverejnenie životopisu na verejne prístupnej Webstránke v neanonymizovanej forme;
 • doručovanie informácií o trhu práce, ponukách práce Zamestnávateľov a Službách na Webstránke ( ďalej aj ako „ Infomail“)
 • iné činnosti podľa aktuálnej ponuky Služieb

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Záujemcov o prácu uvedené v ich registračnom profile na Webstránke, v životopisoch v Databáze ako aj v Reakciách. Účelom spracovania osobných údajov je pomoc pri hľadaní práce.

4. Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Záujemcov v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mail, telefón, vek, údaje o ekonomickej identite (hľadaná kategória práce, druh pracovného pomeru, očakávaná mzda), predpokladaný dátum nástupu, údaje o stredoškolskom aj vysokoškolskom vzdelaní, jazykových znalostiach a inej kvalifikácii, kurzoch ako aj údaje o predchádzajúcich zamestnaniach, fotografia.

5. Záujemca dáva dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov jedným alebo kombináciou viacerých spôsobov:

a. zaradením do Databázy; po 2 rokoch od posledného prihlásenia na Webstránke budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky

b. sprístupnením a poskytnutím Zamestnávateľom a zaradením do Databázy; po uplynutí doby sprístupnenia budú osobné údaje Záujemcu vedené v Databáze po dobu 2 rokov od posledného prihlásenia na Webstránke a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.

O sprístupnení, jeho trvaní a zmenách rozhoduje Záujemca v nastavení svojho registračného profilu a môže toto nastavenie kedykoľvek meniť.

c. zverejnením na Webstránke, sprístupnením a poskytnutím Zamestnávateľom a zaradením do Databázy; po uplynutí doby zverejnenia a sprístupnenia budú osobné údaje Záujemcu vedené v Databáze po dobu 2 rokov od posledného prihlásenia na Webstránke a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky. O zverejnení a sprístupnení, jeho trvaní a zmenách rozhoduje Záujemca v nastavení svojho registračného profilu a môže toto nastavenie kedykoľvek meniť.

6. Záujemca sám určuje, mení a zrušuje zverejnenie svojich osobných údajov vo verejne prístupnej počítačovej sieti na Webstránke ako aj dobu ich sprístupnenia Zamestnávateľom a určuje trvanie sprístupnenia alebo zverejnenia, a to prostredníctvom nastavení vo svojom registračnom profile.

7. Záujemca, ktorý odoslal Reakciu na Ponuku práce zverejnenú na Webstránke, súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v Reakcii konkrétnemu Zamestnávateľovi, ktorý ponuku zverejnil, ako aj s uchovávaním jeho osobných údajov uvedených v Reakcii Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu 1 roka a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.

8. Ak Záujemca pri Reakcii súhlasil so zaradením jeho osobných údajov uvedených v Reakcii na ponuku do Databázy, Prevádzkovateľ jeho osobné údaje uvedené v Reakcii sprístupní a poskytne Zamestnávateľom, spracuje a zaradí do Databázy; tieto údaje sú sprístupnené Zamestnávateľom 1 rok, následne budú osobné údaje Záujemcu vedené v Databáze po dobu 1 roka a následne budú anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky. Sprístupnenie, jeho trvanie a zmeny môže Záujemca meniť vo svojom online profile. Prístupové údaje na vykonanie zmien oznámi Prevádzkovateľ Záujemcovi.

9. Osobné údaje Záujemcov sú poskytnuté spoločnosti MACCOTT, s.r.o. a môžu byť poskytnuté tretím stranám v dôsledku predaja, postúpenia alebo iného prevodu obchodnej činnosti na Webstránke na tretie strany.

10. Ak prevádzkovateľa upozorní Záujemca alebo ak si Záujemca uplatní svoje práva podľa čl. III. týchto VOP Gastrojob.sk alebo ak prevádzkovateľ zistí, že poskytol tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje Záujemcu, bez zbytočného odkladu to písomne oznámi každému, komu ich poskytol.

III. Práva a povinnosti Záujemcu.

1. Záujemca vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú správne, úplné, aktuálne, pravdivé a poskytol ich na Webstránke dobrovoľne.

2. Záujemca môže kedykoľvek vykonať opravu, aktualizáciu, sprístupnenie, zverejnenie alebo ukončenie zverejnenia alebo sprístupnenia, ako aj výmaz svojich údajov. Záujemca môže vykonávať zmeny len na základe použitia svojich prihlasovacích údajov na Webstránku.

3. Právnym základom spracovania osobných údajov o Záujemcovi je súhlasu Záujemcu.

4. Záujemca môže na základe písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie, či o ňom Prevádzkovateľ spracúva údaje, ich zoznam, účel, okolnosti a podmienky spracúvania a informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje. Záujemca si môže písomne vyžiadať opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj uplatňovať ďalšie svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

5. Za informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, si Prevádzkovateľ účtuje od Záujemcu náhradu účelne vynaložených nákladov na nosič, na ktorom je informácia doručená a náklady na poštovné. Všetky ostatné žiadosti Záujemcu vybaví Prevádzkovateľ bezplatne.

6. Žiadosť doručenú emailom musí Záujemca doručiť aj písomne najneskôr do troch dní od odoslania e-mailu.

7. Prevádzkovateľ písomne vybaví žiadosť Záujemcu najneskôr do 30 dní od doručenia.

8. Prevádzkovateľ doručuje na e-mailovú adresu Záujemcu informácie o zmenách Služby, výzvy na aktualizáciu a kontrolu správnosti ich údajov vedených v Databáze ako aj inú komunikáciu potrebnú na riadne a správne poskytovanie Služieb.

9. Záujemca súhlasí s doručovaním informácií o trhu práce, ponukách práce Zamestnávateľov a nových službách na Webstránke na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú pri registrácii. Túto Službu môže kedykoľvek zrušiť na základe oznámenia Prevádzkovateľovi.

B: Zamestnávatelia
IV. Služby pre Zamestnávateľov

1. Zamestnávateľom je fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala online na Webstránke ako firma alebo uzatvorila s Prevádzkovateľom zmluvu v písomnej forme a ktorá využíva niektoré zo Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Poskytovateľ vytvorí online registráciu Zamestnávateľom, s ktorými uzatvoril písomnú zmluvu a prístupové údaje im odošle na e-mail uvedený v zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu.

2. Prístup do online firemného konta je chránený prihlasovacím menom a heslom, ktoré je Zamestnávateľ povinný chrániť pred stratou a zneužitím. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou.

3. Zamestnávateľ objednáva konkrétnu Službu objednávkou cez svoje online firemné konto alebo na základe písomnej objednávky. Prevádzkovateľ je oprávnený vyžiadať si aj dodatočné údaje a tieto údaje, prípadne údaje z objednávky, overovať u Zamestnávateľa.

Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

 • Identifikačné údaje za Prevádzkovateľa a Zamestnávateľa Názov Služby a dobu jej trvania
 • Cenu a spôsob fakturácie
 • Dátum a podpisy oprávnených osôb za Prevádzkovateľa a Zamestnávateľa. Ak v objednávke nie je uvedená cena odlišne, platí cena za Službu podľa Cenníka.

4. Prevádzkovateľ potvrdí doručenie objednávky emailom na adresu elektronickej pošty zadanú Zamestnávateľom. Dohoda o poskytnutí Služby vzniká:

(i) potvrdením objednávky Prevádzkovateľom alebo

(ii) poskytnutím Služby, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

5. Zmena potvrdenej objednávky je možná len na základe dohody zmluvných strán.

6. Ukončenie dohody pred dojednanou dobou trvania Služby je možné len dohodou alebo odstúpením od dohody Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ môže odstúpiť od dohody písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú vo firemnom konte, ak :

a) obsah Ponuky práce je v rozpore s pravidlami uvedenými v čl. IV. ods. 8 písm.

b) Zamestnávateľ využíva údaje z Databázy v rozpore s pravidlami uvedenými v čl. IV. ods. 8 písm. a)

7. Zamestnávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti ceny za Služby, ktoré nevyužil, ak dohoda zanikla bez zavinenia Prevádzkovateľa, a ani v prípade, ak nevyužil dohodnuté Služby celkom alebo čiastočne počas dohodnutého obdobia bez zavinenia Prevádzkovateľa.

8. Aktuálna ponuka Služieb pre Zamestnávateľov a podmienky ich použitia:

a) Prístup do Databázy životopisov Zamestnávateľ pristupuje k Databáze cez svoje online firemné konto a môže využívať údaje o Záujemcoch o prácu získané z Databázy len na účel vyhľadania vhodných zamestnancov, pričom je zakázané údaje použiť na iný účel. Zamestnávateľ je povinný chrániť údaje získané z Databázy pred zneužitím, sprístupnením a zverejnením.

b) Zverejnenie Ponúk práce na Webstránke Zamestnávateľ zverejňuje Ponuky práce cez svoje online firemné konto. Doba trvania Služby a počet zverejnených Ponúk práce je dojednaný v objednávke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schvaľovať jednotlivé

Ponuky práce a nezverejniť informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi alebo ich obchádzajú, sú v rozpore so zásadami dobrých mravov a morálky, v Ponuke práce sú obsiahnuté reklamné informácie o Zamestnávateľovi, jeho produktoch a službách, v jednej Ponuke práce Zamestnávateľ prezentuje viacero pracovných pozícií, Zamestnávateľ prezentuje zjavne klamlivé, nepravdivé a zavádzajúce Ponuky práce, a tiež Ponuky práce, ktoré sú zadané chybne a zmätočne.

V. Cena za Služby pre Zamestnávateľov

1. Cena za Služby je stanovená podľa Cenníka platného v čase doručenia objednávky. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť Cenník, pričom znenie platného Cenníka je vždy zverejnené na Webstránke.

3. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Zamestnávateľom nedohodnú inak, Zamestnávateľ spravidla hradí Cenu za objednané Služby vopred na základe zálohovej faktúry. Elektronická faktúra je doručovaná vo formáte PDF priamo na email Zamestnávateľa alebo na úložisko elektronických dokumentov. Otvorenie faktúry nie je chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Notifikácia o zaslaní faktúry bude doručovaná na adresu elektronickej pošty Zamestnávateľa uvedenú v objednávke.

4. Prevádzkovateľ môže pozastaviť poskytovanie Služieb alebo podmieniť poskytovanie Služieb úhradou dojednanej ceny.

5. Splatnosť faktúry je 15 dní. Ak Zamestnávateľ neuhradí faktúru za poskytované Služby riadne a včas, Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať Zamestnávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a poskytovanie Služieb dočasne pozastaviť až do doby úplného vyrovnania všetkých splatných záväzkov Zamestnávateľa.

6. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť a záväzok Zamestnávateľa nemožno považovať za splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania sumy platenej na účet Prevádzkovateľa, Zamestnávateľ je povinný platbu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonal.

7. Jednostranné započítanie pohľadávok Zamestnávateľa voči pohľadávkam Prevádzkovateľa je vylúčené, ibaže mu na to Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

VI. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ zodpovedá za obsah textových a grafických predlôh, ktoré dodal Prevádzkovateľovi na účel poskytovania Služby. Ak podklady dodané Zamestnávateľom obsahujú logo, grafické podklady alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom zodpovedá Zamestnávateľ. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, Prevádzkovateľa v plnom rozsahu odškodní.

2. Databáza vytvorená Prevádzkovateľom z údajov poskytnutých Záujemcami o prácu je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a požíva ochranu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení alebo iného právneho predpisu, ktorým bude Autorský zákon v budúcnosti nahradený. Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil Prevádzkovateľovi použitím Databázy a údajov v nej uvedených v rozpore s týmito VOPGastrojob.sk a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody spôsobené použitím údajov z Databázy, zverejnením Ponúk práce na Webstránke, za obsah zverejnených Ponúk práce, správnosť, presnosť, aktuálnosť a pravdivosť údajov poskytnutých Záujemcami o prácu zaradených do Databázy.

5. Prevádzkovateľ nezaručuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani uzatvorenie a trvanie pracovného pomeru alebo obdobného právneho vzťahu. Prevádzkovateľ nezaručuje Zamestnávateľom nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu.

VII. Reklamácie

1. Zamestnávateľ je oprávnený reklamovať chybu Služby a požadovať primeranú zľavu z ceny alebo primeranú náhradu škody, ktorá mu chybou Prevádzkovateľa vznikla. S prihliadnutím k ustanoveniu § 379 Obchodného zákonníka, vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s charakterom Služby, úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť Zamestnávateľovi môže činiť maximálne čiastku rovnajúcu sa cene za konkrétnu Službu, v ktorej sa vyskytla chyba.

2. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služby, uvedenej v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je :
neposkytnutie Služby z dôvodov, kedy je Prevádzkovateľ oprávnený tak učiniť podľa týchto VOP Kariéra alebo potvrdenej Objednávky alebo zmluvy,
prerušenie poskytovania Služby z dôvodov vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

3. Zamestnávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy sa chyba preukázateľne vyskytla a v uvedenej lehote reklamáciu doručiť Prevádzkovateľovi, inak Zamestnávateľovi nárok z reklamácie zaniká.

Reklamáciu je Zamestnávateľ povinný uskutočniť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu: info@gastrojob.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť

Zamestnávateľovi výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.

4. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponukou náhradných Služieb, podľa dohody so Zamestnávateľom.

5. Námietky voči vystaveným faktúram je povinný Zamestnávateľ uplatniť písomne u Prevádzkovateľa do 7 dní odo dňa doručenia faktúry, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie plynutia lehoty splatnosti.

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Objednanie reklamných formátov – bannerov a sponzorských linkov – uvedených v Cenníku je možné aj bez registrácie na Webstránke. Podmienky uverejňovania reklamných formátov – bannerov a sponzorských linkov Zamestnávateľa sa spravujú Všeobecnými podmienkami pri poskytovaní reklamných služieb.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP Gastrojob.sk ( ďalej aj ako „zmena VOP Gastrojob.sk“). Aktuálne znenie VOP Gastrojob.sk je zverejnené na Webstránke s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Súčasťou právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom, Zamestnávateľom a Záujemcom o prácu sú vždy VOP Gastrojob.sk v platnom znení.

3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami VOP Gastrojob.sk a dohody, prednosť majú odchýlne dojednania v dohode. Pôsobnosť VOP Gastrojob.sk alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán. Právne vzťahy neupravené v dohode a VOP Gastrojob.sk sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

4. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) dohodli, že vzťahy, ktoré vznikli na základe objednávky alebo dohody sa spravujú Obchodným zákonníkom.

5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.1.2018.

Máte otázku?

Radi vám pomôžeme. Napíšte nám na info@gastrojob.sk
Kontaktujte nás
Purchase

sk_SKSlovenčina
de_DEDeutsch sk_SKSlovenčina